Autobedrijf Van Bebber BV hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Van Bebber BV houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.


Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  –uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming het het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.

  –verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

  –vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

  –passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.

  –geen persoonsgegevens doorgeven aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

  –op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.


Als Van Bebber BV zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacybeleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Autobedrijf Van Bebber DV

De Ploeg 34a

5258 EZ BERLICUM

email: info@vanbebberdv.nl

tel. 073-503 4040

mob. 06-30 233 594


Wij verwerken uw persoonsgegevens ten behoeve van de volgende doeleinden:

  aangaan van overeenkomsten

  onderhoud, reparatie, APK en administratie van auto's

  aankoop van gebruikte auto's

  facturatie

  versturen van nieuwsbrieven (in de toekomst)

  uw digitale onderhoudsboek bij ServiceBook, waarvoor u zichzelf kunt aanmelden en zelf uw gegevens kunt doorgegeven, beheren en verwijderen


Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende gegevens van u vragen:

  naam (voorletters, tussenvoegsel, geslacht)

  adres met postcode en woonplaats

  telefoonnummer

  e-mailadres

  bankrekeningnummer

  kenteken voertuig

  chassisnummer voertuig

  kopie paspoort / id / rijbewijs


Voor het aangaan van arbeidsovereenkomsten zullen wij de benodigde gegevens van personeelsleden op eenzelfde vertrouwelijke manier behandelen.


Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

  leveren van materialen ten behoeve van onderhoud van uw auto

  levering van diensten ten behoeve van de overeenkomst

  loonadministratie

  accountancy

  onderdelenleveranciers, revisiebedrijven, schadebedrijven

Wij geven nooit persoonsgegevens aan een andere partij waarmee geen verwerkersovereenkomst is afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.


Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.


Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijk toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.


Bewaartermijn

Van Bebber BV bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.


Beveiliging

Wij hebben de passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben wij persoonsgegevens altijd opgeslagen achter de beveiliging van minimaal een gebruikersnaam en wachtwoord en alleen opgeslagen op computers/servers met beveiligingssoftware waarbij zowel de beveiligingssoftware als het besturingssysteem ingesteld zijn om automatisch updates op te halen en te installeren. Papieren documenten waarop persoonsgegevens staan zijn opgeslagen in afsluitbare kasten.


Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke we van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde zaken.


Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover met ons contact op te nemen. Kont u hier niet met ons uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy. Als u naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op.